1. <strong id="v1r1l"></strong>
  2. <optgroup id="v1r1l"><i id="v1r1l"></i></optgroup>

   大圖 列表 默認 價格
   • 氯化鈉    
   • For ACS, ≥99.9%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Chloride
   • CAS號:7647-14-5 MDL號:MFCD00003477分子式:NaCl分子量:58.44
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01113304
   • G81793D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.9%
   • 特優級
   • 20.00
   • 16.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01226205
   • G81793H
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.9%
   • 特優級
   • 40.00
   • 32.00
   • 現貨
   • 購買
   • 氯化鉀    
   • For ACS, ≥99.9%, 特優級(Greagent)
   • Potassium Chloride
   • CAS號:7447-40-7 MDL號:MFCD00011360分子式:KCl分子量:74.55
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541571
   • G80636D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.9%
   • 特優級
   • 51.00
   • 40.80
   • 現貨
   • 購買
   • 01541572
   • G80636F
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.9%
   • 特優級
   • 102.00
   • 81.60
   • 現貨
   • 購買
   • 乙酸銨    
   • For ACS, ≥98%, 特優級(Greagent)
   • Ammonium acetate
   • CAS號:631-61-8 MDL號:MFCD00013066分子式:CH3COONH4分子量:77.08
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541576
   • G72564D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥98.0%
   • 特優級
   • 42.00
   • 33.60
   • 現貨
   • 購買
   • 無水乙酸鈉    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Sodium acetate
   • CAS號:127-09-3 MDL號:MFCD00012459分子式:CH3COONa分子量:82.03
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541580
   • G18900D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 38.00
   • 30.40
   • 現貨
   • 購買
   • 01541581
   • G18900E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 77.00
   • 61.60
   • 現貨
   • 購買
   • 硫酸鎳(II)六水合物    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Nickel(II) sulfate hexahydrate
   • CAS號:10101-97-0 MDL號:MFCD00149813分子式:NiSO4.6H2O分子量:262.85
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541591
   • G10635E
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 112.00
   • 112.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01541592
   • G10635F
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 224.00
   • 224.00
   • 現貨
   • 購買
   • 碘化鉀    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Potassium Iodide
   • CAS號:7681-11-0 MDL號:MFCD00011405分子式:KI分子量:166.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01224521
   • G82065D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 745.00
   • 745.00
   • 現貨
   • 購買
   • 碘化鈉    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Iodide
   • CAS號:7681-82-5 MDL號:MFCD00003532分子式:NaI分子量:149.89
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541606
   • G82080E
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 1311.00
   • 1311.00
   • 現貨
   • 購買
   • 溴化鈉    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Bromide
   • CAS號:7647-15-6 MDL號:MFCD00003475分子式:NaBr分子量:102.89
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541608
   • G81794E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 214.00
   • 214.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01224509
   • G81794D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 107.00
   • 107.00
   • 現貨
   • 購買
   • 溴化鉀    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Potassium bromide
   • CAS號:7758-02-3 MDL號:MFCD00007959分子式:KBr分子量:119.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01541609
   • G82674G
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 123.00
   • 123.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01541610
   • G82674H
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 247.00
   • 247.00
   • 現貨
   • 購買
   • 亞硫酸氫鈉    
   • For ACS, SO2≥60.0%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Bisulfite
   • CAS號:7631-90-5 MDL號:分子式:NaHSO3分子量:104.06
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01542184
   • G81685D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • SO2≥60.0%
   • 特優級
   • 48.00
   • 48.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01224485
   • G81685C
   • Greagent
   • 1kg
   • SO2≥60.0%
   • 特優級
   • 23.00
   • 23.00
   • 現貨
   • 購買
   • 九水硫化鈉    
   • For ACS, ≥98%, 特優級(Greagent)
   • Sodium sulfide nonahydrate
   • CAS號:1313-84-4 MDL號:MFCD00149184分子式:Na2S·9H2O分子量:240.18
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01017007
   • G19978A
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥98.0%
   • 特優級
   • 27.00
   • 27.00
   • 5-7個工作日
   • 購買
   • 氯化銅(II)二水合物    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Copper(II) Chloride Dihydrate
   • CAS號:10125-13-0 MDL號:MFCD00149674分子式:CuCl2.2H2O分子量:170.48
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585420
   • G10750E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 250.00
   • 250.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585336
   • G10750D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 122.00
   • 122.00
   • 現貨
   • 購買
   • 亞硝酸鈉    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Nitrite
   • CAS號:7632-00-0 MDL號:MFCD00011118分子式:NaNO2分子量:69.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01113116
   • G81689A
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 35.00
   • 35.00
   • 現貨
   • 購買
   • 硝酸鉀(易制爆)    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Potassium Nitrate
   • CAS號:7757-79-1 MDL號:MFCD00011409分子式:KNO3分子量:101.10
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585430
   • G82665D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 94.00
   • 94.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01224579
   • G82665C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 47.00
   • 47.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水硫酸鈉    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Sulfate
   • CAS號:7757-82-6 MDL號:MFCD00003504分子式:Na2SO4分子量:142.04
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585457
   • G82667E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 48.00
   • 48.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01380795
   • G82667D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 23.00
   • 23.00
   • 現貨
   • 購買
   • 乙酸鈉,無水    
   • Sodium acetate
   • CAS號:127-09-3MDL號:MFCD00012459分子式:CH3COONa分子量:82.03
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 011011408
   • G18900H
   • Greagent
   • 25kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 600.00
   • 600.00
   • 現貨
   • 購買
   • 碳酸銨    
   • For ACS, pellets, 特優級(Greagent)
   • Ammonium Carbonate
   • CAS號:506-87-6 MDL號:MFCD00010890分子式:(NH4)2CO3分子量:96.09
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585464
   • G60791C
   • Greagent
   • 1kg
   • 顆粒狀
   • 特優級
   • 40.00
   • 40.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585466
   • G60791D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • 顆粒狀
   • 特優級
   • 81.00
   • 81.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水碳酸鉀    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Potassium Carbonate
   • CAS號:584-08-7 MDL號:MFCD00011382分子式:K2CO3分子量:138.21
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585469
   • G67526D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 46.00
   • 46.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585471
   • G67526F
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 92.00
   • 92.00
   • 現貨
   • 購買
   • 十二水硫酸鋁鉀    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
   • CAS號:7784-24-9 MDL號:MFCD00149143分子式:AlK(SO4)2·12H2O分子量:474.39
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585475
   • G82963D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 88.00
   • 88.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01224690
   • G82963C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 44.00
   • 44.00
   • 現貨
   • 購買
   • 十八水硫酸鋁    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Aluminium Sulfate Octadecahydrate
   • CAS號:7784-31-8 MDL號:分子式:Al2H36O30S3分子量:666.43
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585479
   • G100314D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 98.00
   • 98.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01224695
   • G100314C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 49.00
   • 49.00
   • 現貨
   • 購買
   • 五水合硫酸銅(II)    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Copper(II) Sulfate Pentahydrate
   • CAS號:7758-99-8 MDL號:MFCD00149681分子式:CuSO4.5H2O分子量:249.68
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01224612
   • G82696C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 63.00
   • 63.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585483
   • G82696E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 128.00
   • 128.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水亞硫酸鈉    
   • For ACS, ≥98%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Sulfite
   • CAS號:7757-83-7 MDL號:MFCD00003503分子式:Na2SO3分子量:126.04
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585489
   • G82668D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥98.0%
   • 特優級
   • 34.00
   • 34.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585491
   • G82668E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥98.0%
   • 特優級
   • 68.00
   • 68.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水硫酸鎂    
   • For ACS, ≥98%, 特優級(Greagent)
   • Magnesium Sulfate
   • CAS號:7487-88-9 MDL號:MFCD00011110分子式:MgSO4分子量:120.37
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01472824
   • G80872E
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥98.0%
   • 特優級
   • 89.00
   • 89.00
   • 現貨
   • 購買
   • 七水硫酸鎂    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Magnesium sulfate heptahydrate
   • CAS號:10034-99-8 MDL號:MFCD00149785分子式:MgSO4.7H2O分子量:246.47
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585499
   • G10221D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 61.00
   • 61.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01222308
   • G10221C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 33.00
   • 33.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水氯化鈣    
   • For ACS, ≥97%, 特優級(Greagent)
   • Calcium Chloride
   • CAS號:10043-52-4 MDL號:MFCD00010903分子式:CaCl2分子量:110.98
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585501
   • G10299C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥97.0% 顆粒狀
   • 特優級
   • 36.00
   • 36.00
   • 現貨
   • 購買
   • 碳酸氫鈉    
   • For ACS, 99.5-100.5%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Bicarbonate
   • CAS號:144-55-8 MDL號:MFCD00003528分子式:NaHCO3分子量:84.01
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585529
   • G24073D
   • Greagent
   • 1kg
   • 99.5-100.5%
   • 特優級
   • 29.00
   • 29.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01585531
   • G24073E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • 99.5-100.5%
   • 特優級
   • 57.00
   • 57.00
   • 現貨
   • 購買
   • 磷酸氫二鉀,三水    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Potassium phosphate dibasic trihydrate
   • CAS號:16788-57-1 MDL號:MFCD00149926分子式:K2HPO4.3H2O分子量:228.22
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585920
   • G28945D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 95.00
   • 95.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01223561
   • G28945C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 47.00
   • 47.00
   • 現貨
   • 購買
   • 磷酸氫二鈉十二水合物    
   • For ACS, ≥99%, 特優級(Greagent)
   • Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
   • CAS號:10039-32-4 MDL號:分子式:Na2HPO4.12H2O分子量:358.14
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01222323
   • G10267C
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 32.00
   • 32.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01588984
   • G10267D
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.0%
   • 特優級
   • 63.00
   • 63.00
   • 現貨
   • 購買
   • 無水碳酸鈉    
   • For ACS, ≥99.8%, 特優級(Greagent)
   • Sodium carbonate
   • CAS號:497-19-8 MDL號:MFCD00003494分子式:Na2CO3分子量:105.99
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01586055
   • G60035D
   • Greagent
   • 1kg
   • ≥99.8%
   • 特優級
   • 30.00
   • 30.00
   • 現貨
   • 購買
   • 01586057
   • G60035F
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.8%
   • 特優級
   • 59.00
   • 59.00
   • 現貨
   • 購買
        共70條記錄 每頁 分2頁顯示 轉到   探索直通車

   上海有機所入口
   朗盛入口

   我的好幫手

   投訴監督 朱群 15021592148
   撸管妹子图